KURUMSAL
:: Şirket Profili
:: Yönetim Kurulu
:: Ana Sözleşme
:: Kişisel Verilerin Korunması
:: Bilgi Toplumu Hizmetleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Ak Faktoring A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Bankacılık Kanunu , MASAK, Ticaret Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer mevzuat kapsamında size sunabileceğimiz her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer faktoring ürünleri / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar, Türkiye cumhuriyeti Merkez Bankası, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi , BDDK, SPK ,program ortağı kuruluşlar, hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluş ve bankalar ile faktoring faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Şirketimiz tüm hizmet birimleri, Şubeler, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular , faktoring işlemleri, internet şubelerimiz, tüm mobil uygulamalarımız, sosyal medya, adli kayıtların taranmasını, piyasa istihbaratı, SMS kanalları, destek hizmeti aldığımız sair şirketler vb diğer gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

  • işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • işlenmişse bilgi talep etme,
  • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

11.madde uyarınca bilgilendirme talepleriniz için kvkk@akfactoring.com.tr posta adresimize veya 0212 527 31 31 no.lu telefonumuza başvuruda bulunabilirsiniz.

Altınhas Holding © 2019 Ak Faktoring A.Ş.