HİZMETLERİMİZ
:: Faktoring Hakkında
:: Çözümlerimiz
:: Faktoring Sözlüğü
:: Önemli Linkler
FACTORİNG SÖZLÜĞÜ

Aciz
Borçlunun vade gelmesine rağmen borcunu ödeyememesi durumudur.

Aciz Vesikası
Borçlunun kanuni yönden takip edilen alacağı ödemeye yeterli malı bulunmadığına dair İcra Dairesi tarafından verilen resmi belge.

Adat
Faiz hesaplamalarında kullanılan ve borç bakiyenin faize esas gün sayısı ile çarpılıp yüze bölünmesi sonucu bulunan tutar.

Akreditif
Bir bankanın belirli bir miktar ve belirli bir süre için, üçüncü bir kişi lehine, nezdinde kredi açması için yabancı ülkelerdeki muhabir bankaya gönderdiği mektuptur.

Aktif Karlılığın Oranı
Aktiflerde yapılan yatırımın net karlılığını göstermektedir.

Aktifler
Bir şirketin sahip olduğu bütün varlıkları (hazır değerleri, alacakları, stokları, duran varlıkları) ifade eder.

Alacak
Satıcı firmanın sattığı malın ya da verdiği hizmetin bedelini ifade eder.

Alacak Devir Hızı
Şirketin satışlardan doğan alacaklarını tahsil ettiği hızı gösterir.

Bilanço
Bir kuruluşun belirli bir tarihteki ekonomik değerlerinin kaynaklarını ve bu değerlerin hangi alanlara yatırıldıklarını gösterne tablodur. Aktif ve pasiften oluşur. Bilançonun aktifinde kuruluşun mevcut değerleri, alacakları ve varsa zarar miktarı bulunur. Pasif tarafında ise, tablonun toplamından kuruluşun borçları düşüldükten sonra kalan meblağ yâni özsermaye bulunur. Böylece, bilançonun aktif ve pasif tarafları daima birbirlerine eşit olmuş olur.

Bildirimli Faktoring
Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarını faktoring şirketine devrettiğini alıcılarına bildirdiği faktoring şeklidir. Bu durumda borçlu firma fatura bedellerini faktoring şirketine öder.

Bildirimsiz Faktoring
Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarını faktoring şirketine devrettiğini bildirmediği faktoring şeklidir. Bu durumda satıcı firma tahsilatlarını kendisi yapar.

Borçlanma Oranı
İşletmenin borçlanarak sağladığı yabancı kaynaklar ile, ortakların sağladığı ve faaliyet sonucu yaratılan özsermaye arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Borç / Özsermaye Oranı
Şirket, işletme sermayesi ve yatırımlarının finansman ihtiyacını dış kaynaklardan mı (borç) yoksa iç kaynaklardan mı (özsermaye) karşıladığını gösterir.

Forfaiting
Vadeli mal ve hizmet ihracatından kaynaklanan senetli alacak haklarının, "forfaiting şirketi" adı verilen finansal kuruluşlar tarafından satın alınma işlemi.

Garanti Tahtında Ödeme (PUG Ödemesi)
Alıcının aciz ve iflası halinde faktoring şirketi tarafından temlik alınan alacağın satıcı firmaya ödenmesi.

Gayrikabilirücu Faktoring
Faktoring şirketinin alacağın ödenmeme riskini üstlendiği faktoring şeklidir. Satıcı firma faktoringin garanti fonksiyonundan faydalanır.

İflas
Mahkemece borçlunun , borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunun saptanması.

İhracat
Ülkede bir kişi veya bir firma tarafından üretilen bir malın yurtdışına satılmasıdır.

İhtilaf
Satılan mal ve hizmette çıkabilecek olan her türlü itiraz, ticari ayıp, fiziki kusurlar ifade eder.

İskonto Kredisi
İskonto, ticari bir senedin kredi kullandırım tarihinden senet vadesine kadar olan süreye ait faiz,komisyon, BSMV'si düşüldükten sonra bakiyesinin müşteriye ödenmesiyle ortaya çıkan bir nakit kredidir.

İthalat
Ülkede bir kişi ya da firmanın yurdışından mal alımı yapmasıdır.

Kabilirücu Faktoring
Faktoring şirketi tarafından garanti hizmetinin verilmediği finansman ve/veya tahsilat hizmetlerinin sunulduğu faktoring şeklidir.

Kredi Değerliliği
Kredi talebinde bulunan firmaya kredi verilip verilmeyeceği için yapılan istihbarat ve değerlendirme sonrası varılan sonuca kredi değerliliği denilmektedir.

Libor
Londra bankaları arasında günlük olarak belirlenen ve genellikle 3-6 ay vadeli krediler için geçerli olan dolar mevduat faiz oranıdır. Londra saati ile 11:00' de sabitlenen bu oran piyasalar tarafından referans faizi olarak kullanılmaktadır.

Likidite
Kişilerin ve firmaların ellerinde veya hesaplarında mevcut bulunan, kullanılmaya hazır para ve altın, hisse senedi gibi satın alım gücüne denilmektedir.Bir işletmenin kısa süreli borçlarını ödeyebilme kabiliyetidir

Limit Onay Bildirimi
(LOB) Faktoring Şirketi tarafından , faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, faktoring garanti hükümlerinin işletilmesi amacıyla müşteriye yapılan, borçlu ve garanti edilen alacak hakkında garanti limitini ve vadesini ihtiva eden bildirim.

Net İşletme Sermaye
İşletmenin cari mevcutları ile kısa vadeli borçları arasındaki fark, işletmenin net işletme sermayesidir.

Ortalama Vade
Faktoring şirketine temlik edilen faturaların ortalama tahsilat süresini ifade eder.

Ön Ödeme
Faktor tarafından temellük edilen alacaklara ilişkin olarak müşteriye sağlanabilecek finansman oranı.

Temlik
Alacağın devredilmesi.

Vade
Borçlu olan kişi ya da kuruma borcunu ödemesi için verilen süredir. Bir borç veya senedin ödeme gününe de vade denilmektedir

Yabancı Kaynak
İşletmenin kendi öz kaynakları dışında borçla bulduğu kaynaklardır.

Altınhas Holding © 2019 Ak Faktoring A.Ş.